A la reunió de la Junta Directiva celebrada el dia 12 de juliol de 2019, s’acordà la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària de l’AIQS, que se celebrarà en primera convocatòria el 28/11/2019 i en segona el  DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE DE 2019, a les 18.30, a la Sala Multimèdia d’IQS.

 

17.30  Eucaristia a la Capella “Francesc Castelló” d’IQS, en sufragi dels companys finats durant l’any.

 

18.30 ASSEMBLEA GENERAL Extraordinària, amb el següent ORDRE DEL DIA:

 

1.         Aprovació, si s’escau, de la proposta de nomenament com a Socis Honorífics del Sr. Jaume Árboles, Dr.  Marc Correa, Dr. Miquel Gassiot i Dr. Lluís Vistori SJ.

2.         Precs i preguntes.

3.         Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’Acta de l’Assemblea.

 

19.00 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

Dra. Laia Ros i Blanco

Secretària

 [Segons l’article 16 dels Estatuts de l’Associació, l’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi assisteixin, presents o representats, la majoria simple dels Associats, i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’Associats concurrents.

Tots els Associats podran delegar el seu vot especialment per a cada convocatòria de l’Assemblea General a favor de qualsevol Associat mitjançant escrit dirigit al president de la Junta Directiva, fent referència expressa a l’ordre del dia que es tractarà i a la data de la reunió a què fa referència la delegació de vot, descartant-se qualsevol altre tipus de delegació. Cada Associat podrà representar, com a màxim, altres 5 Associats.

Les delegacions degudament representades són vàlides per al còmput del quòrum d’assistència i de vot.]